ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  21-08-3106 หมดเขต 18-09-3106


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130099
 จำนวนผู้สมัคร 2 คน 
ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  17-07-2563 หมดเขต 14-08-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130093
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  13-07-2563 หมดเขต 31-07-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4136037
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,985 บาท  จำนวนผู้สมัคร 7 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  09-06-2563 หมดเขต 19-06-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ อัตราจ้างเหมา 490 บาท / วัน
 จำนวนผู้สมัคร 17 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  02-06-2563 หมดเขต 30-06-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2 
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130085
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 3 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  19-05-2563 หมดเขต 30-06-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130090
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 3 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  19-05-2563 หมดเขต 30-06-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130091
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  19-05-2563 หมดเขต 30-06-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130086
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  12-05-2563 หมดเขต 30-06-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4135069-70
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  15-04-2563 หมดเขต 23-04-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 จำนวนผู้สมัคร 3 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  07-04-2563 หมดเขต 30-04-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130101
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 2 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  20-03-2563 หมดเขต 30-04-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ S4135069-70
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  17-03-2563 หมดเขต 27-03-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ  
 สังกัด ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,820 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  16-03-2563 หมดเขต 20-03-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 490 บาท  จำนวนผู้สมัคร 5 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  10-03-2563 หมดเขต 27-03-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130090
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  10-03-2563 หมดเขต 27-03-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130091
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  10-03-2563 หมดเขต 27-03-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130086
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  06-03-2563 หมดเขต 20-03-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ  
 สังกัด ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,540 บาท  ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  28-02-2563 หมดเขต 31-03-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ E130085
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 3 คน ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  11-02-2563 หมดเขต 26-02-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
 สังกัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จำนวน 2 อัตรา
 ตำแหน่งเลขที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale Representative)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,655 บาท  จำนวนผู้สมัคร 12 คน